Wartości

Harcerstwo Polskie w Republice Czeskiej

Wychowanie w HPC opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie i Kodeks Instruktorski.

Previous slide
Next slide

Wartości

Wychowanie w HPC opiera się na wartościach, których odzwierciedleniem jest Prawo i Obietnica Zucha, Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie, Zobowiązanie Instruktorskie i Kodeks Instruktorski.

Obietnica Zucha

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo Zucha

 1. Zuch kocha Ojczyznę.
 2. Zuch jest dzielny.
 3. Zuch mówi prawdę.
 4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
 5. Zuch stara się być coraz lepszy.
 6. Wszystkim jest z zuchem dobrze.

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę służyć Dobru Najwyższemu i Ojczyźnie, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłuszną/posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Prawo Harcerskie

My, harcerze, chcemy

 1. … być szczerzy i uczciwi.
 2. … pracować nad sobą.
 3. … wierzyć w siebie i swoje zdolności.
 4. … odważnie stawiać czoła wyzwaniom.
 5. … robić to co słuszne i być odpowiedzialni.
 6. … być dobrej myśli i szerzyć radość.
 7. … być życzliwi i pomocni.
 8. … szanować siebie i innych.
 9. … być przyjaciółmi ludzi dobrej woli i braćmi każdego skauta.
 10. … chronić przyrodę i szanować życie.

Zobowiązanie Instruktorskie

Przyjmuję obowiązki instruktora Harcerstwa Polskiego w Republice Czeskiej. Swoją postawą i pracą, pragnę służyć Ojczyźnie. Jestem świadom odpowiedzialności za powierzone mi dzieci i młodzież, ich zdrowie i bezpieczeństwo. Będę ich wychowywał zgodnie z ideałami zawartymi w Obietnicy i Prawie Zucha, Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Zobowiązuję się przestrzegać Statutu HPC, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Powierzonej przez władze funkcji nie opuszczę samowolnie.

Kodeks instruktorski

 1. Przygotowujemy
 2. Przygotowujemy
 3. Przygotowujemy
 4. Przygotowujemy
 5. Przygotowujemy
 6. Przygotowujemy
 7. Przygotowujemy
 8. Przygotowujemy
 9. Przygotowujemy
 10. Przygotowujemy
 11. Przygotowujemy
 12. Przygotowujemy
 13. Przygotowujemy
 14. Przygotowujemy
 15. Przygotowujemy